Power House och IETV effektiviserar småskalig vattenkraft

När småskaliga vattenkraftverk renoveras ökar ofta produktionen med upp emot 20 procent med hjälp av ny effektivare utrustning. De båda företagen IETV och Power House, som ägarmässigt står varandra nära, erbjuder totalentreprenader enligt ett koncept som hämtats i Norge.

– VI ARBETAR MED vattenkraftverk på upp till 10 MW och många kunder upp- skattar att kunna lägga ut entreprenader som tar ett helhetsgrepp. I projekten finns såväl turbiner och generatorer som styr- och reglerutrustning. Entreprenadsformen är oftast ABT 06. Vi handhar också administrativa frågor som miljö och arbetsmiljö (BAS-U och BAS-P) samt ID06 etc, säger Andreas Trunk och Magnus Carlsson, delägare i Power House.

Vi hämtade erfarenhet i Norge där arbetssättet med totalentreprenad av så kallade El-Mek paket med turbin, generator och kontrollutrustning tillämpats länge. Vi gifte ihop det hela till samlade entreprenader på den svenska marknaden och vi märker att kunderna uppskattar erbjudandet. De interna gränssnitten försvinner och det blir mindre konflikter i projekten med en huvudaktör. Förfrågningarna på helhetsgrepp kring de småskaliga kraftverken kommer mer och mer.

Levererar kompletta lösningar

IETV har levererat kontrollutrustningar till vattenkraften i många år. Kunderna är allt från privat ägda kraftverk till de stora energibolagen. Förutom vattenkraft erbjuder IETV kvalificerade tjänster inom kraftförsörjning till järnväg och industri. Framför allt arbetar företaget med styr- och reglerteknik och kompletta lösningar, bland annat kontrollutrustning, fjärrlösningar och virtuella kraftverk (där flera små kopplas samman till ett stort för att kunna hjälpa till med balanskraft).

Power House levererar totalentreprenader inom vattenkraften och har sedan starten 2011 genomfört ett stort antal projekt. Två intressanta totalentreprenader vi genomfört i närtid är Grindberga åt Mälarenergi, där vi ersatte växellådan med en direktkopplad Permanentmagnetiserad generator och i Harg åt Nyköping Vattenkraft ersattes växellådan med en mångpolig lågvarvig asynkron- generator, fortsätter Andreas Trunk.

Båda bolagen har projekt dels tillsammans och dels självständigt. Vissa kunder vill bara ha exempelvis en turbinentreprenad, medan andra endast vill ha en kontrollutrustning.

Det byggs en del nytt inom småskalig vattenkraft, men framför allt handlar det om renoveringar av befintliga anläggningar, där kraftägarna kan få bidrag inom elcertifikatsystemet. Men efter en renovering blir kraftverken som nya. Vi arbetar med nya bättre material och gillar rostfritt.

Politiken går rätt väg numera

– Vi ser en markant ökning, dels eftersom det finns många småskaliga verk som är i behov av upprustning och effektivisering, dels för att den politiska oviljan mot den småskaliga vattenkraften är på väg att försvinna, vilket resulterade i en ny lag från årsskiftet, säger Magnus Carlsson.

En fördel vid renovering av gamla verk är att ny effektivare utrustning kan begränsa de energiförluster som uppstår när nya fiskvägar anläggs vid kraftverken. De blir också miljövänligare då man ofta passar på att byta ut oljesmorda enheter till vattensmorda.

Power House förnyar turbin åt Nyköpings Vattenkraft i Harg

Harg Kraftstation G2 byggdes  1987 av Undenäs och bestod av  en Fullkaplanturbin på 1750 mm och 1000 kW.  Till turbinen var en asynkrongenerator med Santasaloväxel kopplad. Drivande för projektet var att erhålla elcertifikat, erhålla en miljöanpassad smörj- och oljefri anläggning samt bli av med växeln.

Den nya anläggningen består av en ny direktkopplad asynkrongenerator, nya smörjfria ledskenor samt oljefri turbin. För att hålla nere kostnader konverterades befintligt löphjulsnav till oljefritt, med nya rostfria löphjulsskovlar. Övriga delar renoverades enligt energimyndighetens anvisningar så att en ny anläggning erhölls, berättigad till en ny tilldelningsperiod av elcertifikat i 15 år.

Då den nya generatorn var avsevärt tyngre än tidigare lösning förstärktes byggnaden efter beräkningar med en vingformad pelare i vattenvägen. Anpassningar i befintligt kontrollsystem till den nya anläggningen ingick.

Power House handhade även hela processen med ansökan och anmälan till energimyndigheten för att erhålla nya Elcertifikat i 15 år.

NY UNIK FISK-TURBIN I POWER HOUSE SORTIMENT

Power-House är nu återförsäljare i skandinavien av en unik patenterad fiskturbin från Hydroconnect. Konstruktionen bygger på två skruvar där fisken i den yttre kan passera nedströms och i en mindre skruv innanför kan passera uppströms.

Turbinen passar i såväl små som stora applikationer och kan anpassas för alla typer av fiskstorlekar efter behov i vattendraget.
Tester visar att fisken har 100% överlevnad i båda riktningar.

Exempel på applikationer kan vara som ersättning till befintlig eller helt ny turbin, fiskväg i strömfåran vid sidan om ursprunglig turbin, kompletterande turbin för lockvattenföring vid fiskvägar, ökad produktion vid dammar som idag saknar både konnektivitet och energiproduktion.

Turbinen har upp till 70% elektrisk verkningsgrad. Flera vetenskapliga undersökningar som bekräftar turbinens ekologiska funktionalitet finns att tillgå.

2014 VAR YTTERLIGARE ETT EXPANSIVT ÅR FÖR POWER HOUSE

När året är slut har Power House ytterligare flera total-projekt slutförda. Sammanlagt har vi nu 11 lyckosamma turbiner genomförda och ytterligare 9 som ska byggas 2015.
”Det bevisar att vår affärsmodell fungerar. En ansvarig part för hela turbin-, generator-, kontroll-, och elutrusningen är uppskattat av kunderna”, säger Magnus Carlsson. Trots att el- och elcertifikatpriser under året varit väldigt låga satsar många på en ny certifikatsperiod. Flera anläggningar har måste-arbeten som ändå ska göras och oftast erhålls en ökad produktion till följd av renoveringarna. Gör man en totalkalkyl på projekten så är många fortfarande lönsamma.
”Och det är klart att det skadar inte att inköpspriset med vår affärsmodell bidrar positivt till totalekonomin för kraftverksägarna”, avslutar Magnus som också uppmanar fler att undersöka vad kostnaden på projekten skulle bli. ”Man blir ofta förvånad när man har siffrorna svart på vitt”.

AVSLUTAD TUBENTREPRENAD I BOLLEBYGD

Power House har avslutat en tubentreprenad åt Forsnacken AB. En äldre trätub på 312 meter och 1,2 meter i diameter byttes ut på grund av ett tubbrott. Samtidigt var uppdraget att arbetet berättigade till ny tilldelningsperiod av elcertifikat. ”Vi ville försäkra oss om att det är framtidssäkert”, säger Johan Dahlinder projektledare på Forsnacken.

Svåra markförhållanden med stenig terräng, berg och en mosse begränsade alternativen, men till slut visade sig en lösning med plasttub (GRP) vilandes på nya betongstöd den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen. ”Stöden gjöts på ett cementgjuteri i standardformar för att hålla ned kostnaden. Platsgjutning eller nedgrävning hade blivit dyrt”, säger Andreas Trunk på Power House. ”Lösningen med betongstöd blev också billigare än alternativet med mer fyllnadsmassor”.

”Arbetet gick över all förväntan med tanke på den svåra vinter vi fick under genomförandet. Jag trodde det skulle bli mycket mer besvär med kyla och markförhållanden”, avslutar Johan.